Wednesday, July 24, 2024
spot_img

Monthly Archives: May, 2023

Noticias RPV: Lanasamentu kuda hare sistema PAD iha suku Liaruka Posto Ossu

Tersa feira semana nee Director servisu Mnicipal Agrikultura i peskas Fernando Joaquim halao lansamentu ba kuda hare sistema pratika agrikultura diak iha postu ossu...

Noticias RPV; Stae Municipio anuncia Rezultadu Apuramento

Director Stae Municipio de Viqueque Humberto Fernandes anuncia rezultadu Apuramentu Municipal provizoriu kona ba Eleisaun Parlamentar 21-05 -2023 ne’e no hola fatin iha Salaun...

Noticias RPV; Municipio Viqueque Estabelese Estasaun de Votus 135 ba Eleisaun Parlamentar 2023.

Municipio Viqueque estabelese Estasaun de Votus hamutuk 135 no Cetru Votasaun hamutuk 112 nebe nemkari iha Sucos 36 iha Postos Administrativos 5 iha Municipio...

perparasaun estae munisipio viqq ba eleisaun parlamenta tinan 2023

segunda feira semana ne’e  director stae munisipio viqq humberti fernandes  iha nia servisu   fatin beloy  liu husi intervista hato katak, perparasaun estae  munisipio viqq...

Noticias RPV; Enseramentu Publikasaun dadus ba projetu LNJ iha Beaco

Loron 2 fulan Maio 2023 hanesan loron ikus ba publikasaun de dadus Rai no propriadades nebe dezignado ba projetu LNG iha Beaco, Suco Maluru...

Noticias RPV; Komunidade Suco Maluru triste tamba LNG la mai Beaco.

Komunidade suco Maluru nebe afetadu ba Projetu LNG sente triste tebes tamba iha Partidus Politiku balun nebe ba halo Konsolidasaun /kampanya iha sira nia...

Noticias RPV; Estudantes hosi escola Kalo Heda remata ona sira nia estagio Iha AICAT.

Estudantes hamutuk nai’in 25 hosi escola Teknik Vokasional ( ESTV ) Kalo Heda Watulari remata ona sira nia estagio durante fulan tolu ( 3...

Most Read