Wednesday, July 24, 2024
spot_img

Monthly Archives: December, 2023

Notisia RPV : Postu Saude Uabubo Utliza Residensia Komunidade Hodi Halao Tratamentu

Pesoal Saude Suco Uabubu Posto Administrativo Ossu utiliza deit komunidade nia uma hodi halo atendementu ba pasiente sira nebe moras. Cefe Sentru Saude Posto...

Notisia RPV: Ministeriu da saude fahe informasaun kona ba moras TBC no Dengue ba komunidade iha suku loi huno

Ministeriuru da Saude  liu husi   Sentru Saude ossu  fahe informasaun kona ba moras TBC no Dengue   ba komunidade  sira  iha suku loi huno Tersa...

Reinagurasaun ba fatin Turismo Historiku no Semiteriu Jardin dos Herois Luka Ua iha postu ossu suku Loi-Huno

Kuarta  feira  foin lalais  nee  director geral Ministeriu Turismu Comersiu Industria ( MTCI )  ho Vice Vresidente  Autoridade Turismo  hamutuk ho tenente jeneral  Falur...

Most Read