Kona-bá Ami

Radio Povo(RPV) hari hosi juventude Viqueque grupo ida iha tinan 2002. Maibe iha tempo neba RPV seidauk iha Estudiu rasik no sei hetan ajuda hosi Radio Rakambia ho nia ekipamentus Mobile radio ne’ebe fo ajuda ami halo transmisaun kada fulan dala rua. Iha tempo neba ekipa RPV hetan ajuda hosi konsultan hosi Netherland (Holanda) ne’ebe fo apoio ba ekipa hodi hakerek proposta no haruka ba iha Donator sira iha Netherland. Prosessu atu hari estudiu RPV nian rasik lao durante tinan 2 hahu hosi 2002 too 2004 fulan Marco maka ekipamentus RPV nian too iha Portu Dili no prosessu atu transporta ekipamentus hosi Dili no instalasaun ekipamentus lao durante fulan 2. To’o iha loron 25 fulan Julho maka RPV foin halo nia transmisaun dahuluk (perdana) no hetan inaugurasaun hosi Administrador Municipio Viqueque Sr. Francisco da Silva iha loron 25 fulan Outubro 2004.

Vizaun; Radio Povo Viqueque sai nudar kanal informasaun ida ne’ebe importante, partisipativi no educativo hanesan factor determinante ba direitu ema hotu nian hodi garante demicrasia ba informasaun ne’ebe mai husi no ba komunidade Viqueque.

Misaun; Radio povo Viqueque sei halao nia knar ho independente, responsabilidade, transparansia hodi habelar informasaun iha areas oin oin ho kualidade ba komunidade Viqueque.

Principio; Radio Povo Viqueque nia principio maka, hatoo lia los nakonu ho solidariadade, transparente, imparsial no integridade tuir kode etica jornalista nia hodi lori komunidade atu hatene nia dever no obrigasaun nudar cidadaun bazeia ba informasaun ne’ebe maka komunidade tenke hatene iha ida idak nia hela fatin.

Objetivo; Objetivu hodi hari Radio Povo Viqueque (RPV) maka; atu bele rona, halibur no fahe Hanoi ba programas ne’ebe mai husi komunidade, Governo, Agencias Internasionais no Sociadade Civil hodi benefisia komunidade nune’e mos atu eduka komunidade nune’e bele iha responsabilidade ba informasaun ne’ebe maka mai hosi komunidade rasik.

Legalidades;

 • Estatutu Organizasaun nian halo iha 2003 no iha amandamen ka mudansa iha 2014
 • Radio Povo Viqueque (RPV) mos registu iha ARCOM iha hodi hetan licensa frekuensia FM 97,9 Mhz iha 21-09-2005. 
 • Registu iha Ministerio Justisa (UNTAET) iha 21-10-2003 hodi hetan No. TIN, 5002361.
 • Registu iha ONG Forum iha 7-10-2004 hanesan organizasaun local. 
 • Registu iha Ministerio Justisa (Direcção Nacional doe Registos e do Notariado) iha 26-09-2014 hodi hetan Certidão Comprovativa do registo.
 • Registu iha ANC (Aotoridade Nacional de Comunicações) iha 24 – 12 – 2018 hodi hetan lisensa ba frekuensia foun (FM 97.7 Mhz).

Donator sira ne’ebe apoiu:

 • RVSG hosi Olanda hanesan Konsultant.
 • Irlandia AID, ajuda rehabilitasaun RPV iha 2002
 • GTZ no OXFAN GB ajuda suporta Radio Rakambia hodi fasilita ekipamentus mobile siaran no treinamentu ba voluntario RPV iha 2003 – 2004
 • CAF/SCO Wilde Ganzen no HIVOS ajuda selu transpote ekipamentus hosi Olanda mai Tior Leste iha tinan 2004.
 • UNICEF TL suporta ba programa LNL hosi 2005 too agora.
 • Hovos suporta RPV hosi 2006 too 2010.
 • Governo TL liu hosi CRC/SECOMS ajuda RPV hahu hosi 2012 too agora iha parte teknik, orsamentu, ekipamentus treinamentus no seluk tan no lao too agora.
 • UNICEF TL ajuda sosa Transmiter 1kw ida iha tinan 2018.no kontinua suporta programa LNL no Grupo Rona Naiin. 

Hetan mos suporta temporario ba programas balun no mos treinamentu ba jornalistas sira hosi Agencias Internacional sira balun no mos ONG Nasional sira balun.