Tuesday, June 18, 2024
spot_img

Monthly Archives: July, 2023

Notisia Rpv: Formasaun kona ba PAN-VBJ iha Municipiu Viqueque

Tersa  feira loron 18-07-2023 semana ne’e iha salaun Administrasaun Municipiu Viqueque Beloi hala’o    sorumutu ida hodi reativa fila fali Grupu Traballu Jeneru tuir Rezulusaun...

Noticias RPV; Tau fatuk dahuluk ba Hari Mini Salaun Parokia Ossu.

Loron 1 fulan Jullu tinan 2023 ne’e sai hanesan loron Istoriku ba Parokia no sarani sira iha Ossu tamba tau ona fatuk dahuluk atu...

Notisia RPV; Missa Enseramentu ba vizita Estatua Sagrado Korasaun de Jesus iha loihuno

Sesta feira foin lalais nee  hala’o Missa ensaramentu ba sagradu korasaun Dejesus iha suku  Loihuno no hola fatin iha bairu eskola Uma. Padre Administrador...

Noticias RPV; Ponte Sumaku kotu,

Ponte mota Sumaku iha Suco Uma-Tolu kotu tamba udan bo’ot nebe akontese iha loron 3 no 4 fulan Julyu tinan 2023 ne’e. Ponte refere...

Most Read