Friday, May 17, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaNoticias RPV; Municipio Viqueque Estabelese Estasaun de Votus 135 ba Eleisaun...

Noticias RPV; Municipio Viqueque Estabelese Estasaun de Votus 135 ba Eleisaun Parlamentar 2023.

Municipio Viqueque estabelese Estasaun de Votus hamutuk 135 no Cetru Votasaun hamutuk 112 nebe nemkari iha Sucos 36 iha Postos Administrativos 5 iha Municipio Viqueque nia laran hodi atende ba votantes hamutuk rihun lima nulu resin walu atus lima nennulu resin nen ( 58566 ) eleitores nebe maka registu ona. Lia ne’e hato’o hosi Director ESTAE Municipio Viqueque Humberto Fernandes wainhira partisipa iha Radio Tolk nebe maka organiza hosi Radio Povo Viqueque (RPV ) iha loron 17 fulan Maio ne’e iha Studiu RPV.

“ Iha Municipio Viqueque ita estabelese ona Centru Votasaun de Votus hamutuk 112 no Estasaun de Votus hamutuk 135 nebe maka agora dadauk ita estabelese ona iha Sucos 36 nia laran tomak. No total votantes ka eleitores nebe maka ita registu, iha fulan Janeiro mai to’o Abril tinan da ne’e ( 2023 ) ita registu foun hamutuk 839 no total eleitores nebe iha hamutuk 58.718 maibe ita halo fali croos cek hodi hasai tiha sira nebe mate ona no sira nebe idade seidauk to’o atu vota, entaun ita hetan totol votantes nebe atu vota iha Eleisaun Parlamentar agora hamutuk 58.566 eleitores”.

Entretantu Director ESTAE ne’e mos hatutan tan dehan, hosi Estasaun de Votus 135 nebe maka iha so rua deit maka asesivel ba ema ho difisiensia.

“ AH, hosi Estasaun de Votus sira nebe ita estabelese so Uniku rua deit maka iha RAMPA atu nune’e bele fasilita diak liu tan ita nia eleitores sira nebe maka ho kondisaun Difisiensia ain nebe uja kareta roda. Kondisaun hirak ne’e akontese tamba fatin sira nebe ita uza ba Estasaun de Vorus ne’e mesak fasilidades Publiku, hanesan escolar sira no Sede Suco no ita hatene fasilidades sira ne’e seidauk bele fasilita ka asesivel ba ita nia maluk sira nebe maka ho kondisaun Difisiensia. No fatin 2 nebe maka iha Rampa hodi bele fasilita eleitores sira nebe maka ho difisiensia ain maka iha Suco Bibileo no Suco Bahalara Uai’in ( Escola ida iha Kraras no ida iha Buikarin }. No ita mos simu ona orientasaun hosi Nasional atu koa ka habadak kavina de Votus atu nene’e bele fasilita diak liu tan ita nia maluk sira nebe maka uja kadeira roda ”.

Humberto Fernandes mos klarifika liu dehan, kona ba eleitores sira nebe maka ho difisiensia matan seidauk iha fasilidades nebe bele fasilita sira atu vota tamba ita hatene lei Eleitoral nebe maka CNE ho Estae halo Revozaun ka hadia ita nia Presidente da Republika Veto tiha ka la promulga tamba ne’e maka ita sei la’o nafatin ho kondisaun hanesan uluk karik sira nia familia maka ajuda sira lori ba iha Kabina de Votus hodi Vota ba. Director ESTAE ne’e mos konfirma katak entre Centru Votasaun no Estasaun de Votus sira nebe estabelesidu ne’e, iha fatin balun maka susar atu transporta Materiais Eleisaun nian ba to’o iha fatin tamba karik maka akontese udan nafatin la para, tamba iha suco ida iha Ossu nian tuir Director ne’e katak maske kareta ho trasaun mos labele ba wainhira udan la para. Maibe nia reaca katak meius hotu sira prepara hanesan kopera ho Servisu agricultura Municipal nian atu hodi fasilita Traktor atu bele ajuda wainhira udan la para.

Iha fatin hanesan Komisariu CNE destakadu iha Municipiu Viqueque no Lospalos Olavio da Costa Monteiro dehan Total Bolitin de Votus nebe maka Haruka mai iha Municipiu Viqueque no ESTAE hamutuk ho CNE no autoridaes Municipal sira simu ona tuir eleitores nebe maka iha ka registu ona no iha tan adisional 10%. Nebe hamutuk Bolitin de Votus iha 65.000.

“ Kona ba bolitin de Votus ita simu bazeia ba Eleitores sira nebe mak registu ona. Ne’e maka ita simu no sei iha tan 10% ka liu tan uituan, ne’e atu fasilita karik ba iha Centru uza la to’o sira foti tan. Tamba karik balun hakerek sala ka balun iha sinal ruma nebe foer bele troka fali no karik votantes sira riska ka tu sala sira hakarak atu troka karik estaf sira bele fasilita. No bolitin sira ne’e karik restu mos ita sei la estraga ka so’e, tamba buat sira ne’e ne sasan nebe sensitive, ita temki rai hamutuk no sei lori fila fali. Tamba iha fatin neba ( Estasaun de Votus ) mos Fiskais hosi Partidus Politikus sira nian iha hotu neba hodi halo observasaun ka fiskaliza  No ida ne’e maka prosesu nebe maka la’o hela tamba buat hotu lao tuir lei no sei laiha manipulasaun ruma tamba ita nia Sistema eleisaun nebe regurozu los no diak liu ona “.

Entretantu Komisariu CNE ne’e mos dehan tan prosesu hotu lao tuir lei no sei to’o fali iha CNE Nasional atu hodi halo Apuramentu Nasional hodi hetan nia rezultadu Provizoriu molok haruka ba Tribunal Rekursu atu halo validasaun no fosai rezultadu Final. Tamba so TR deit maka bele anuncia rezultadu final hosi Eleisaun nian. Olavio da Costa Monteiro mos afirma katak durante Kampanya Eleitoral nebe maka halao iha Municipiu Viqueque iha kazu hat maka tama ona iha CNE no parte Seguransa no oras ne’e iha hela prosesu investigasaun nia laran. Ikus liu Komisariu CNE Olavio da Costa Monteiro mos apela ba eleitores hotu atu durante loron rua nia laran ( 19-20 de Maio ) hanesan lorn hakmatek tamba ne’e tenki hakmatek no hanoin didiak tamba durante fulan ida emi rona ona kampanya ka programa hosi Partidus sira no iha loron 21 fulan Maio ne’e hotu hotu sai ba Estasaun de Votus sira nebe maka besik atu fo emi nia votus tuir konsiensia ema ida idak nian no lalika tauk tamba iha Estasaun de Votus sira CNE nia ema destakadu hotu ona iha neba, nune’e mos Seguransa iha.Nia mos apela ba Partidus Politikus sira atu iha dia 19 no dia 20 de Maio atu labele tan ona halo kampanya ho modelu saida deit.

Iha parte hanesan Drector ONG Knua Haberan Comunidade ( KHC ) Agosto Pinto nebe represemta Sociadade Civil fo nia obsevasaun katak tuir sociadade Civil nia observasaun durante kampanya Eleitoral nebe halo durante fulan ida iha Municipio Viqueque diak tebes kompara ho kampanya sira nebe maka uluk uluk ona maske sei iha asidente ka buat ki’k balun nebe maka akontese maibe la fo impactu ba estabilidade sosiadade tomak nian kompara ho uluk. Maibe Agosto Pinto mos preokupa uituan tamba durante kampanya sei iha nafatin involvement hosi labarik sira. Nune’e mos representante Sociadade Civil ne’e preokupa ho fatin votasaun nian nebe seidauk asesivel ba ema ho Difisiensia sira liu liu ba eleitores sira nebe ho Difisiensia matan tamba karik sira nia familia amak ajuda lori ba vota bele mos iha manipulasaun iha neba.

“ Hau preokupa liu kona ba fatin votasaun sira no liu liu fasilidades sira nebe bele ajuda ita nia maluk sira ho difisiensia sira atu ba vota. Liu liu ba sira nebe ho difisiensia matan tamba meius nebe atu ajuda sira hanesan letra Broiller laiha no ita haruka sira nia familia maka ajuda lori tama ba vota, iha neba bele deskonfia iha manipulasaun. Tamba karik nia ( Difisiensia matan ) hakarak atu vota ba Partidu A maibe ida nebe ajuda nia ne’e bele vota tiha ba Partdu B tamba tuir nia hakarak. Ida ne’e maka ita preokupa. Maibe ita mos kompriende tamba ita nia fasilidades sira ne’e seidauk preparadu no mos tamba Ita nia Presidente da Republika Veta tiha Lei Eleitoral nebe hadia atu fasilita diak liu tan ita nia votantes sira nebe ho kondisaun Difisiensia “.

Lia ne’e Agosto Pinto hato’o wainhira partisipa iha Radio Tolk nebe organiza hosi Radio Povo Viqueque ( RPV ) hodi koalia kona ba Observasaun Sociadade Civil nia relasiona ho Kampanya Eleitoral no mos preparasaun ba Eleisaun Parlamentar tinan 2023 ne’e iha Estudiu RPV Viqueque Vila iha loron 17 fulan Maio Ne’e.

Entretantu partisipa ba Radio Tolk ne’e maka Komisaru CNE destakadu iha Municipio Viqueque no Lospalos, Olavio da Costa Monteiro, Dir. ESTAE Municipio Viqueque, Humberto Fernandes, Dir. ONG KHC Agosto Pinto nebe representa Sociadade Civil no modera hosi Gestor Radio Povo Viqueque ( RPV ) Florindo de Jesus.

Remata.

 

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

Trending Semanal.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x