Istoria

Radio Povo (RPV) hari hosi juventude Viqueque grupo ida iha tinan 2002. Maibe iha tempo neba RPV seidauk iha Estudiu rasik no sei hetan ajuda hosi Radio Rakambia ho nia ekipamentus Mobile radio ne’ebe fo ajuda ami halo transmisaun kada fulan dala rua.

Iha tempo neba ekipa RPV hetan ajuda hosi konsultan hosi Netherland (Holanda) ne’ebe fo apoio ba ekipa hodi hakerek proposta no haruka ba iha Donator sira iha Netherland.

Prosessu atu hari estudiu RPV nian rasik lao durante tinan 2 hahu hosi 2002 too 2004 fulan Marco maka ekipamentus RPV nian too iha Portu Dili no prosessu atu transporta ekipamentus hosi Dili no instalasaun ekipamentus lao durante fulan 2.

To’o iha loron 25 fulan Julho maka RPV foin halo nia transmisaun dahuluk (perdana) no hetan inaugurasaun hosi Administrador Municipio Viqueque Sr. Francisco da Silva iha loron 25 fulan Outubro 2004.