Friday, May 17, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaAPA Lacluta hamutuk PNTL no joven sira hadiak ponte Sumaku

APA Lacluta hamutuk PNTL no joven sira hadiak ponte Sumaku

Administrador Posto Administrativo ( APA ) Lacluta hamutuk hp TNTL Eskuadra no Joven sira foti inisiativa hodi halo normalizasaun ba ponte Sumaku iha Suco Uma Tolu nebe liga Posto Administrativo no Municipiu nebe kotu tamba dezastre naturais ( mota bo’ot. APA Lacluta Pascoal Gama Martins ba jornalista RPV dehan inisiativa hodi nermaliza ponte refere tamba durante ne’e transporte hotu hotu paradu hodi fo impaktu ba movimentu populasaun sira nean nune’e mos estudantes sira nia asesu ba escolar.

“ Kona ba ponte Sumaku nian ne’e nudar ita hotu hatene katak kotu iha tempu liu ba tamba mota bot nebe sobu ponte ne’e rohan sorin sorin kotu hotu hodi afeta ba movimentu komunidade sira nian no mos transporte hotu labele asesu no liu liu afeta ba estudantes sira hosi aldeia rua (2) labele asesu ba escolar, tamba ne’e maka hanesan autoridade Posto tenki foti desizaun ruma hodi atende emerjensia atu nune’e bele fasilita ita nia komunidade sira no escolar oan sir abele asesu ba escolar no mos transporte hanesan motor bele asesu. Tamba ne’e maka hau hamutuk ho Komandante Eskuadra Lacluta ho joven sira ami tesi ai hodi tau provizoriu iha ponte rohan rua nebe kotu. No ami sei kontinua servisu ba oin iha loron sira hanesan Sabadu no Domingu atu nune’e bele fasilita mos ba kareta ki’ik sira bele   liu “.  

Entretantu APA Lacluta mos mensiona katak ponte refere hetan ona normalizasaun hosi Kompanya ida hosi Baucau maibe tamba udan nebe la para maka ponte refere kotu fila fali deit, no nia rasik kontaktu ona ho Kompanya ne’e maibe agora dadauk sei hala’o hela servisu manutensaun ba Estrada no ponte iha Posto Watulari no Viqueque Vila.

“ Hau meius hotu hau halo hanesan halo kontaktu ho Obras Publiku Municipiu hodi haruka Kompanya ida nebe maka responsabiliza ba manutensaun Estrada mai normaliza tiha ona iha fulan kotuk maibe tamba udan bot nebe la para entaun mota sobu fila fali deit, no hau halo fali kontaktu ba kompanya Roman Domin maibe sira sei halo hela normalizasaun ba mota iha Suco Babulu Ailiambata iha Posto Watulari no mos sei kontinua mai iha Mota Buikarin nebe afeta mos ba Suco rua hanesan Bahalara-Wai’in no Suco Luca”.

Entretantu Pascoal Gama Martins moa firma dehan ponte refere maka sai hanesan factor determinante ba movimentasaun roda ekonomia nian iha Posto Administrativu Lacluta, tamba ne’e nia husu ba Governo ( Ministerio Obras Publiku atu halo konstrusaun foun ba ponte Sumaku.

“ Kuandu ponte ne’e kotu ekonomia iha Posto Lacluta nian para kedas, labele la’o tamba ita hatene ponte ne’e hanesan uniku alternative hodi fasilita komunidade sir aba fa’an sira nia sasan no mos fasilita transporte sira lori sasan hanesan nesesidades baziku ba fa’an iha Lacluta no kios sir abele sosa fali hodi fa’a fali ba ita nia komunidade sira, mais agora labele ona. Tamba ne’e maka ami nafatin husu ba Governo liu liu Ministerio Obras Publiku atu konstrui ka halo ponte foun atu nune’e bele salva ekonomia povo Lacluta nian, tamba se ita hakarak povo ne’e atu hisik kosar ba moris diak entaun tenki tau atensaun ba ponte ne’e atu nune’e povo ne’e bele moris diak”.

Entretantu APA Lacluta Pascoal Gama Martins mos husu ba komunidade sira iha Posto Lacluta atu simu realidade nebe akontese no liu liu tenki tau matan ba ponte nebe sira rasik maka halo provizoriu ne’e hodi labele sobu fali ai sira nebe tau ona atu nune’e bele ajuda netik movimentu iha tempu badak nia laran hodi hein Governo nia programa, no nia mos hatutan dehan husik bam aka udan bo’ot mai fali karik no mota maka sobu. Atu fo hanoin fali katak iha Municipiu Viqueque rasik durante udan bo’ot nebe akontese iha fulan Abril no Maio nia laran ne’e mota konsege sobu ponte balun no mos tama komunidade sira nia uma hodi estragas sasan balun, nune’e mos rai nebe halai hodi fo risku ba komunidade sira nia hela fatin, To’os no natar inklui estraga mos Estrada sira nebe liga ba Posto Administrativos no Sucos sira.

Jornalista : Adriano A. Mesquita

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

Trending Semanal.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x