Wednesday, July 24, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaNoticia RPV; Agricultura fahe fini hare ba Agricultores Suco Uma Uai’in Kraik.

Noticia RPV; Agricultura fahe fini hare ba Agricultores Suco Uma Uai’in Kraik.

Servisu Agricultura Municipiu Viqueque liu hosi Extensionista Kuarta feira semana ne’e fahe Fini Hare ba komunidade Agricultores iha Suco Uma Uai’in Kraik, Posto Administrativo Viqueque Vila. Tuir Extensionista ( PPL ) Suco Uma Uai’in Kraik Antonio Miguel katak objetivu hosi fahe fini hare ne’e atu ajuda agricultores sira no fahe bazeia ba proposta nebe maka agricultores sira hatama.

“ Objetivu fahe Fini hare ba Suco Uma Uai’in Kraik bazeia ba pedidu ka proposta nebe maka iha. Tamba Fini sira nebe maka iha armajen Viqueque ne’e ba Postu lima tomak nebe maka iha Municipiu Viqueque nia laran, tamba ne’e depende ba proposta ka pedidu nebe maka tama. Entaun hau fahe mos bazeia ba proposta sira nebe iha”.  

Hatan ba perguntas jornalista nian karik iha to’os nai’in hosi Suco ka Posto seluk mai hela tan iha Suco nebe benefisia bele simu hotu fini ka lae, Antonio Miguel dehan bele maibe tenki iha deklarasaun ruma.

“ Bele, bele mais tenki iha deklarasaun tamba ita evita atu sira simu duplak, puer exemplu nia mai hosi Postu Ossu maka halo to’os iha ne’e entaun tenki iha deklarasaun hosi PPL fatin neba nian katak ema ne’e seidauk hetan ka simu duni Hare Fini. Ne’e maka foin it abele fo, tamba Fini la sufisiente. Se lai ema id abele simu dala rua depois ema seluk husu fali fini la to’o tiha ona. Tamba Governu liu hosi Ministeriu Agricultura prepara fini hirak ne’e atu hodi apoiu ba agricultor sira nebe maka presija tebes duni fini no laiha kbit atu sosa”.  

Entretantu Guarda Extensionista ne’e mos husu ba inan aman to’os nai’in sira atu fini hare nebe sira simu tenki lori ba kuda iha to’os tamba sei iha ekipa ida mai tuir hodi halo dokumentasaun no se maka lakuda sei la hetan tan fini hosi Ministeriu Agricultura.

“ Husu ba agricultor sira nebe maka simu ona fini hare ne’e tenki lori ba kuda duni iha to’os tamba depois ami fahe tiha sei iha tan ekipa ida sei mai la’o tuir to’os sira hodi halo dokumentasaun. Se maka la kuda iha to’os entaun sei relata ba Ministeriu Agricultura atu foti desijaun no ba tinan oin mai sira sei labele hetan tan fini saida deit maka sira ( agricultores ) husu tamba ne’e hanesan sira bosok Governu”.

Entretantu actividade fahe fini hare ne’e hala’o iha Raitahu Suco Uma Uai’in Kraik Kuarta feira, loron 13 -03 – 2024 ne’e hosi Guarda armajen Municipiu Viqueque nian hamutuk ho Estensionista Suco refere. Fo hanoin fali katak armajen refere mos lokalija iha Raitahu Suco Uma Uai’in Kraik Posto Administrativo Viqueque Vila.

Jornalista; Adriano A. Mesquita

 

 

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

Trending Semanal.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x