Monday, May 20, 2024
spot_img
HomeFoto GaleriaNoticia RPV; MSSI halao vizita kortezia mai Centru Solidadridade Sosial Municipiu Viqueque.

Noticia RPV; MSSI halao vizita kortezia mai Centru Solidadridade Sosial Municipiu Viqueque.

Ministra Solidaridade Sosial no inkluzaun segunda feira loron 1 fulan Agosto tinan 2023 ne’e halo vizita kortezia ida mai iha Centru Solidaridade Sosial Municipiu Viqueque hodi hare kondisaun nebe funsionariu sira hasoru hela. Iha Intrevista Ministra Sosial no Inkluzaun Veronica das Dores hateten, objetivu hosi Vizita refere atu hare rasik kondisaun nebe actual nebe Centru Solidaridade Sosial no Inkluzaun Municipiu Viqueque hasoru.

“ Hau nia objetivu principal hodi mai Vizita iha Viqueque ne’e tamba primeiru kuandu hau toma responsabilidade nudar Ministra hau rona katak tinan hirak nia laran laiha kargu cefiea ida mak iha ne’e, no hau mos simu informasaun hosi funsionariu sira rasik, sira hateten mai hau katak Viqueque abandonadu. Tamba ida ne’e maka hau halo kordenasaun ho Director Geral hodi hare nia tempu no ohin ami nain rua mai to’o iha ne’e hanesan halo vizita kortezia ida hodi hare rasik. Ao mesmu tempu mos atu hare mos konstrusaun ba edifisiu MSSI nian nebe maka hala’o hosi Governu daualu nia andamentu to’o ona iha nebe tamba Centru Sosial Viqueque to’o agora seidauk iha edifisiu rasik no uma nebe maka sira uza hodi servisu ba ne’e ita aluga komesa kedas iha tinan 2016 to’o agora no nia kondisaun klot tebes laiha espasu nebe sufisiente ba funsionariu sira hodi hala’o servisu ho diak”.

Hatan ba perguntas jornalista nia kona ba preokupasaun hosi funsionariu sira MSSI Municipiu Viqueque nian ba menus de rekursu humanu no fasilidades Ministra Veronica das Dores dehan

“ Prontu ita karik sei to’o iha neba maibe ba tinan ida ne’e ( 2023 ) ita seidauk bele maibe ita sei tau iha planu no orsamentu ba iha tinan oin mai ( 2024 ) tamba hare ba sira nia ema nebe limitadu duni no forsa de trabalho iha Sentru Solidaridade Viqueque ne’e uituan liu tamba ne’e ita sei halo rekrutamentu ba funsionariu foun sira tamba kompara ho servisu nebe maka iha la igual ka seimbang no servisu ne’e todan duni. Sa tan aban bainrua sei iha tan sira nebe hanaran Erois Vivus tuir Primeiru Ministru nia hateten, katak Erois vivus ne’e sira nebe ho idade hitunulu ba leten. Ne’e ita presiza duni ema atu servisu”.  

Entretantu Ministra Solidaridade Sosial no inkluzaun Veronika das Dores ho komitiva mos ba vizita Uma Mahon Municipiu Viqueque nian iha Suco Uma-Kiik Beobe no mos Ministra ba hare Diretamente Konstrusaun Edifisiu Sentru Solidaridade Sosial Municipiu Viqueque nian iha Suco Uma-Uain Kraik Raitahu no hasoru mos ho Kompanya nebe resposabiliza ba projetu refere, hafoin fila hikas mai Centru Sosial Viqueque hodi halo encontru ho funsionarius sira molok desloka hikas ba Dili.

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

Trending Semanal.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x